Vorm van het geweld

Bij ouderenmishandeling worden vijf vormen van geweld onderscheiden:

  1. lichamelijk geweld: slaan, schoppen et cetera, maar ook het te veel of te weinig of verkeerd toedienen van medicijnen;
  2. psychisch geweld: treiteren, sarren, bedreigen, vals beschuldigen, beledigen, bevelen et cetera;
  3. verwaarlozing: lichamelijke verwaarlozing zoals ondervoeding, uitdroging, doorliggen, maar ook geestelijke verwaarlozing zoals te weinig aandacht, et cetera;
  4. financiële uitbuiting: stelen of profiteren van bezittingen, verkopen van eigendommen, financieel kort houden van ouderen et cetera;
  5. seksueel misbruik.

Lees meer

Lichamelijk geweld, psychisch geweld en seksueel misbruik

Bij lichamelijk en psychisch geweld en bij seksueel misbruik (of bij een reële dreiging daarvan) is het mogelijk een huisverbod op te leggen. In die gevallen kan ‘ernstig en onmiddellijk’ gevaar voor het slachtoffer optreden, wat een huisverbod voor de pleger rechtvaardigt.

Financiële uitbuiting

Wanneer er alleen sprake is van financiële uitbuiting, is een huisverbod niet het goede instrument, omdat niet aan de criteria voor het opleggen ervan voldaan zal worden. Dit kan beter worden opgelost door het opheffen van de zeggenschap van de pleger over de financiën van het slachtoffer.

In die gevallen wordt vaak een civielrechtelijke procedure opgestart. Overigens komt financiële uitbuiting vaak voort uit psychiatrische of verslavingsproblematiek, en gaat dit regelmatig samen met onderdrukking en angst, en soms zelfs fysiek geweld. Dan is wel aan de criteria voor het opleggen van het huisverbod voldaan.

Verwaarlozing

Bij verwaarlozing kan de bedreiging worden weggenomen door de juiste hulp en zorg in te zetten. Daarvoor is het niet nodig de pleger de toegang tot de woning te ontzeggen, tenzij deze de hulpverlening belemmert.